وبینار کارآفرینی اجتماعی با رویکرد نوآوری اجتماعی

20 آبانبه رسمیت شناختن روزافزون مشارکت سازمان های اجتماعی در رفاه اقتصادی و اجتماعی، موجب علاقه دانشگاهیان، برنامه ریزها و سیاستمداران در کارآفرینی اجتماعی و نتیجه تاثیر آن در ایجاد ارزش های اجتماعی می شود و ادبیات مربوط به ایجاد ارزش های اجتماعی و رهبری کارآفرینی اجتماعی رو به رشد است. جهت گیری کارآفرینی اجتماعی شامل ابعادی چون: نوآوری، کنشگری، مدیریت ریسک و جهت گیری ماموریت اجتماعی می باشد. هدف و مقصود نهایی کارآفرین، ایجاد ثروت است، ولی برای کارآفرین اجتماعی این هدف صرفا وسیله ای در جهت هدفی بزرگتر است. کارآفرین اجتماعی تنها در صورتی در فعالیتهای سودآور مشارکت می کند که بداند چنین فعالیت هایی به خلق (بهبود اجتماعی) قابل توجهی برای جامعه منجر خواهد شد، بهبودی که تمرکز بیشتری بر اقشار ضعیف و حاشیه ای جامعه دارد و یکی از راهکارهای برآورده کردن نیازها، نوعی نوآوری پویا در تمامی عرصه ها با نام نوآوری اجتماعی است. انجمن زنان کارآفرین به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی در تاریخ یکشنبه 23 آبان ماه وبینار کارآفرینی اجتماعی با رویکرد نوآوری اجتماعی برگزار می نماید. https://www.skyroom.online/ch/layla_sh/socialentp


جلسه هماهنگی سامیت بانوان
19 آبان