کارگروه صنعت و تجارت 


هدف از تشکیل کارگروه صنعت و تجارت:

از آنجاییکه بسیاری  از اعضای محترم انجمن در بخش صنعت و تجارت فعالیت دارند کمیته ای به نام کمیته صنعت و تجارت تشکیل گردید تا در راستای کمک به حل مشکلات فعالین در این حوزه و همچنین شبکه سازی و ایجاد ارتباط بیشتر بین اعضای دارای فعالیت مشابه گام هایی برداشته شود.


  • رئیس: مریم خاوازی
  • دبیر: شایسته نیک منش 
  • اعضا: شایسته نیک منش – ویدا شاهرپور دیلمی- زهرا حسين پور-فاطمه فیروزی- فرانک عزیزنژاد- مهسا پورفریورنژاد- ندا شیرین