کارهای انجام شده - سفرهای استانی 


تاکنون انجمن به کلیه استانهای کشور به همراه جمعی از اعضا سفر کرده است.
این سفرها از ابتدای شکل گیری انجمن با هدف ایجاد شبکه ارتباطی بین زنان صاحب کسب و کار در کشور و تبادل تجربیات صورت گرفته است.
در سفرهای انجمن سعی شده به صورت مشخص به موارد زیر در راستای اهداف خود پرداخته شود:

 
– ارتباط با دانشگاه و برگزاری نشست های انتقال تجربه و پرسش و پاسخ با دانشجویان
– شناسایی زنان صاحب کسب و کار و بازدید از کسب و کارها با هدف شبکه سازی
– برگزاری نشست برای معرفی و شناخت انجمن
– برگزاری نشست های مشورتی و ارایه مشاوره به دختران جوان در موضوع راه اندازی کسب و کار