کارهای انجام شده - پروژه ها 


تا کنون انجمن تونسته در زمان های مناسب با سازمانهایی که امکان بستر سازی و تسهیل گری برای اهدافش را داشته اند به اجرای پروژه های مشترک بپردازد. 


۱- شناسایی زنان صاحب کسب و کار و کارآفرین در دو مرحله مربوط به ۱۶ استان کشور با همراهی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری 
۲- طرح مستند سازی تجارب زنان کارآفرینی روستایی با همراهی سازمان جهاد کشاورزی 
۳- برگزاری نشست های انتقال تجارب زنان صاحب کسب و کار و کارآفرین در دانشگاه های استان های مرزی با همراهی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری