کارهای انجام شده - نشست ها


نشست های انجمن عموما با مخاطبین کمتری به موضوعات مختلف روز در جامعه می پردازد.
انجمن مطالبه گری ، پرداختن به موضوعاتی که کسب و کار زنان را تحت تاثیر قرار می دهد را از وظایف خود می داند.
عموم نشست ها در صورت امکان و رغبت حضور با نماینده بخش دولتی برگزار می شود.
انجمن سعی دارد نقش خود را در غالب ارتباط بخش دواتی و خصوصی برای حل مسائل به درستی ایفا کند.
نشست ها در شکل جلسات حضوری ، لایو اینستاگرام و استفاده از دیگر بسترها با مشارکت کمیته و کارگروه ها برگزار می شود.