کارگروه کشاورزی و محیط زیست


هدف از تشکیل کارگروه کشاوزی و محیط زیست:

اين كارگروه در پي حضور دوستان فعال در حوزه ي كشاورزي و محيط زيست در انجمن تشكيل شده است. 
هدف از ايجاد ان معرفي زنان كارافرين در بخش كشاورزي است. اما با توجه بدان كه حفظ محيط زيست در همه بخش هاي زندگي و توليد بايد مورد توجه قرار گيرد و البته در توليد كشاورزي كه تامين كننده غذاي انسان مي باشد،بيشتر از بقيه بخش ها،بدين جهت كارگروه به هر در موضوع مي پردازد. 

  • توجه به كارافريني و كسب و كارهاي زنان در بخش كشاورزي و فراورده هاي آن
  • معرفي زنان توانمند اين بخش ها 
  • ضرورت توجه به حفظ محيط زيست و كارافريني در اين بخش 
  •  معرفي زنان كارافرين در حوزه فعاليت هايي كه حفظ محيط زيست و توسعه پايدار را در اولويت قرار مي دهند 

  • رئیس: شیرین پارسی
  • دبیر: سمیرا عسکری
  • اعضا: شیرین پارسی-منصوره مسعودی- سمیرا عسکری- فرانک عزیزنژاد- زهره بهارلو- هایده شیرزادی