پنجمین وبینار از سلسله وبینارهای آموزشی “انتقال تجارب کارآفرینی زنان و معرفی الگوهای موفق در دانشگاهها” استان خراسان رضوی، دانشگاه حکیم سبزواری ۶ آبانماه، ساعت ۱۳-۹

8 آبان 1399پنجمین وبینار از سلسله وبینارهای آموزشی “انتقال تجارب کارآفرینی زنان و معرفی الگوهای موفق در دانشگاهها” استان خراسان رضوی، دانشگاه حکیم سبزواری ۶ آبانماه، ساعت ۱۳-۹


امروزه تمامي کشورها براي دستیابي به هدف هاي راهبردي ملي، رشد اقتصادي و تولید ثروت، پویایي فرهنگي، تعالي مدني و انسجام اجتماعي و بطور کلي طي طریق در سیر توسعه پایدار بر مبناي بسط نوآوري، فناوري و کارآفریني، مدیریت دانش و دانایي محوري در سطوح و حوزه هاي مختلف، در پي بالندگي سرمایه انساني و ارتقاي کیفیت نیروي انساني، قسمت اعظم بودجه سالانه خویش مي باشند. به همین منظور دولت خود را به بخش آموزش، به ویژه آموزش عالي و بهسازي کیفیت تولید آموزش نیروي انساني، اختصاص مي دهند در واقع، آموزش عالي بیانگر نوع مهمي از سرمایه گذاري در منابع انساني است که با فراهم سازي زمینه بالندگي دانش، مهارت و نگرش نیروي انساني در حوزه هاي فني، حرفه اي و مدیریتي بخش هاي مختلف نه تنها موجب ترویج دانش مي گردد، بلکه با پیشرفت هاي پژوهشي، فناورانه و علمي که به ارمغان مي آورد،؛ زمینه را براي رشد و توسعه اقتصادي فراهم مي سازد.


انجمن ملی زنان کارآفرین در راستای اهداف بلندمدت خود مبنی بر ترویج فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی در بین دانشجویان دختر و فارغ التحصیلان دانشگاهی، پنجمین وبینار خود را از سلسله وبینارهای “انتقال تجارب کارآفرینی زنان در دانشگاهها” با همکاری مدیریت فرهنگی اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری و در سامانه آموزش مجازی دانشگاه برگزار می نماید. در این وبینار طبق روال وبینارهای انتقال تجارب با حضور دو بانوی کارآفرین استان با تجارب زیسته بانوان كارآفرين استان آشنا خواهيم شد.


خانم

مرضیه سنوئی محصل، مدیر عامل شرکت داروسازی اکسیر گل سرخ، رئیس هیات مدیره شرکت داروسازی مزدیسنا سام نوش دارو، دبیر و عضو هیات امنا کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی


خانم فاطمه جمیلی، مدیر عامل و سهامدار ریسندگی نازنین حریر جم، مؤسس و سهامدار شرکت تعاونی دانش بنیان نیل افشان توس(چوب پلاست نات وود)، عضو هیئت مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی، عضو هیئت مدیره کانون کار آفرینان خراسان رضوی


لینک ثبت نام در وبینار:


http://www.hsu.ac.ir/md/meeting/

#انجمنمليزنانكارآفرين #انجمنزنانمديركارآفرين #معاونتزنانخانوادهرئیسجمهور #معاونتفرهنگياجتماعيوزارتعلوم #دانشگاهحكيمسبزواري #كارآفرينيزنان #بانوانكارآفرين #انتقالتجارب ##دانشجوياندختر

بررسی فرصت ها و‌چالش های صادرات (به مناسبت روز ملی صادرات)
8 آیان 1399