حامیان رویداد جایزه نوآوری آزاده

25 بهمن ماه سال 1401Add a caption to enhance the meaning of this image.
برندگان جایزه «نوآوری آزاده» مشخص شدند
نخستین رویداد جایزه نوآوری آزاده، با هدف حمایت و توسعه جایگاه زنان کارآفرین در اکوسیستم استارتاپی ایران برگزار شد و برندگان خود را پیدا کرد.