نوداد

19 تیر 1403

«نوداد» در نظر دارد به صورت هفتگی گزارشی صوتی از فعالیتهای جاری انجمن ارائه دهد به امید آنکه آگاهی و سپس مشارکت 
اعضا در برنامه ها افزایش یابد و‌شیکه ارتباطی مان قویتر گردد . 
با احترام 
رهایی 
دبیر انجمن


چهل و پنجمین شماره فصلنامه انجمن زنان کارآفرین منتشر شد.
13 تیر 1403