آموزش مجازی

برای بهره‌مندی از تخصص یکدیگر ، ما امکان برگزاری دوره‌های آموزشی را بشکل آنلاین ، برای اعضاء انجمن فراهم می کنیم.

همایش‌های کارآفرینی

وبینارهای تخصصی

آموزش‌های مجازی

کمیته‌ها و کارگروه‌ها

در راستای تحقق اهداف انجمن ، کمیته های تخصصی به عنوان بخشی از ساختار انجمن ایجاد می شوند.

ما همواره در کنار هم جمع می شویم تا بیاموزیم

زیرا دانش ما را قدرتمندتر می سازد

قصه ها

هر یک از اعضاء برای رسیدن به موفقیت داستانی منحصربفرد و پیچیده داشته‌اند ، ما در مناسبت های مختلف در کنار هم به این قصه ها گوش می دهیم و می آموزیم ، تا بتوانیم قصه‎ ی موفقیت فرزندانمان را شکل دهیم …

ارتباطات

دوستی ها و ارتباطات موثر در جهت پیشبرد منافع یکدیگر ، یک پشتوانه ی گرانبهاست که در طی سالیان فعالیتمان در انجمن ملی از آن بهره مند شدیم ، ما می کوشیم تا با کمک یکدیگر موانع و مشکلات کارآفرینی زنان را در سطح بین المللی برطرف سازیم …

نمایندگی و شعب

 در راستای تحقق اهداف انجمن ، کمیته های تخصصی به عنوان بخشی از ساختار انجمن ایجاد می شوند

fa_IR