ساختار هیئت مدیرهانجمن دارای هیئت مدیره ای است که برای مدت دو سال توسط مجمع صاحبان سهام انتخاب می شود. بازرس همچنین در جلسات مختلف شرکت می کند و مسئولیت نظارت بر تصمیمات مالی هیئت مدیره را بر عهده دارد. هيأت مديره مسئول تصميم گيري هاي عمده در مورد فعاليت هاي سازمان است. با این حال، عملیات روزانه NAWE توسط مدیرعامل و کمیته های مختلف که مستقیماً به مدیر عامل یا هیئت مدیره گزارش می دهند اداره می شود. این کمیته ها شامل کمیته حسابرسی، کمیته اجرایی، شعب و نمایندگان است. کمیته دفاتر، کمیته عضویت، کمیته بین‌المللی، کمیته آموزشی، پژوهشی و مشاوره، کمیته ارتباطات و روابط عمومی، کمیته‌های کاری تخصصی مرتبط با کشاورزی، محیط زیست، تجارت، فناوری اطلاعات، گردشگری و کارآفرینی اجتماعی است.

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین در سال 1402   

زهرا حسین پور

رئیس هیئت مدیره

ویدا دیلمی

نائب رئیس هیئت مدیره

رویا کوهستانی 

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

جهان آرا ممی خانی

عضو هیئت مدیره

آنی خاکیچیان

عضو علی البدل هیئت مدیره

سمیرا عسگری مهرآبادی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

نفیسه عروجی

عضو علی البدل هیئت مدیره

سمیرا کوشکستانی 

 بازرس اصلی

زهرا شیری 

بازرس علی البدل

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین در سال 1400  

فریبا مهدیون 

رئیس هیئت مدیره

آسیه علی نژاد 

نائب رئیس هیئت مدیره

فریبا یار احمدی 

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

هان آرا ممی خانی 

عضو هیئت مدیره

رویا کوهستانی 

نائب رئیس هیئت مدیره

زهرا حسین پور

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

شریفه حق شناس 

عضو علی البدل هیئت مدیره

ویدا شاهپور دیلمی 

بازرس اصلی

پگاه طاهر آموز 

بازرس علی البدل

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین در سال 1398  

فرانک عزیز نژاد 

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

توران شهبازی 

خزانه دار

زهرا نقوی 

عضو هیئت مدیره

سپیده میرشانی 

عضو علی البدل

مریم خاوازی 

بازرس اصلی

فریبا مهدیون 

رئیس هیئت مدیره

رویا کوهستانی 

نائب رئیس هیئت مدیره

پگاه طاهرآموز 

بازرس علی البدل

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین در سال 1397  

فرانک عزیز نژاد

مدیر عامل

رزیتا مرادی 

خزانه دار

زهرا نقوی 

عضو هیئت مدیره


توران شهبازی 

عضو علی البدل

سپیده میرشانی

عضو علی البدل

ماه منیر حقیقت طلب 

بازرس اصلی

فریبا یار احمدی 

بازرس علی البدل

فریبا مهدیون 

رئیس هیئت مدیره

رویا کوهستانی 

نائب رئیس هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین در سال 1396  

مریم خاوازی 

رئیس هیئت مدیره

شیرین پارسی

نائب رئیس هیئت مدیره

عاطفه رحمتی

نائب رئیس هیئت مدیره

فریبا مهدیون

خزانه دار

فرانک عزیز نژاد

عضو هیئت مدیره

مرجان هوشیار

عضو علی البدل

زهرانقوی

عضو علی البدل

ماه منیر حقیقت طلب

بازرس اصلی

شادی صدقی نژاد

بازرس علی البدل

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین در سال 1395  

مریم خاوازی

رئیس هیئت مدیره

شیرین پارسی

نائب رئیس هیئت مدیره

عاطفه رحمتی

نائب رئیس هیئت مدیره

فریبا مهدیون

خزانه دار

فرانک عزیزنژاد

عضو هیئت مدیره

مرحان هوشیار

عضو علی البدل

زهرا نقوی

عضو علی البدل

توران شهبازی

بازرس اصلی

رویا کوهستانی

بازرس علی البدل

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین در سال 1394  

مریم خاوازی

رئیس هیئت مدیره

شیرین پارسی

رئیس هیئت مدیره

عاطفه رحمتی

رئیس هیئت مدیره

فرشته سلیمانی

رئیس هیئت مدیره

مرسده نادری

رئیس هیئت مدیره

زهرا نقوی

رئیس هیئت مدیره

فرزانه سلیمانی

رئیس هیئت مدیره

فرزانه خرقانی

رئیس هیئت مدیره

 سپیده میرشانی

بازرس علی البدل

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین در سال 1393  

مریم خاوازی

مدیر عامل

زهرا نقوی

بازرس علی البدل

شیرین پارسی

رئیس هیئت مدیره

عاطفه رحمتی

نائب رئیس هیئت مدیره

فرشته سلیمانی

عضو هیئت مدیره

مرسده نادری

خزانه دار

فرزانه سلیمانی

عضو علی البدل

بهنوش یاختری 

بازرس اصلی 

فرزانه خرقانی

بازرس علی البدل

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین در سال 1392  

آزاده داننده

رئیس هیئت مدیره

بنفشه صدیق

مدیر عامل

عفت رئیسی سرحدی

عضو هیئت مدیره

مریم اسلامی

عضو هیئت مدیره

شبنم بهرامی شبستری

عضو هیئت مدیره

مریم خاوازی

عضو هیئت مدیره

صائبه سلوکی

بازرس اصلی

راما هوشمند وزیری

عضو هیئت مدیره

فاطمه فیروزی

بازرس علی البدل

زهرا نقوی

بازرس علی البدل

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین در سال 1391  

آزاده داننده

رئیس هیئت مدیره

فاطمه فیروزی

مدیر عامل

بنفشه صدیق

عضو هیئت مدیره

عفت رئیسی سرحدی

عضو هیئت مدیره

مریم اسلامی

عضو هیئت مدیره

شبنم بهرامی شبستری

عضو هیئت مدیره

مریم خاوازی

عضو هیئت مدیره

صائبه سلوکی

بازرس اصلی 

راما هوشمند وزیری

عضو هیئت مدیره

دهه دوم


اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین در سال 1390  

آزاده داننده 

رئیس هیئت مدیره

بنفشه صدیق

مدیر عامل

حاجیه فکوریان

عضو علی البدل

مرضیه ابراهیمی

عضو علی البدل

فاطمه فیروزی

بازرس علی البدل

فرشته محمودی

بازرس علی البدل

شبنم بهرامی شبستری

عضو هیئت مدیره

عفت رئیسی سرحدی

عضو هیئت مدیره

مریم اسلامی

عضو هیئت مدیره 

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین در سال 1389  

آزده داننده

رئیس هیئت مدیره

بنفشه صدیق

مدیرعامل

حاجیه فکوریان

عضو علی البدل

مرضیه ابراهیمی

عضو علی البدل

بهنوش باختری

بازرس اصلی 

آسیه علی نژاد

بازرس علی البدل

شبنم بهرامی شبستری

عضو هیئت مدیره

عفت رئیسی سرحدی

عضو هیئت مدیره

مریم اسلامی

عضو هیئت مدیره

دهه اول


اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین در سال 1388  

فرشته سلیمانی

بنیان گذار

مهری جوادزاده

بنیان گذار

فرحناز مظفری

بنیان گذار

فیروزه صابر

بنیان گذار

ماهرخ فلاحی 

بنیان گذار

فخرالسادات محتشمی پور

بنیان گذار