کارگروه انفورماتیک (IT)

براساس مصوبه هیات مدیره انجمن، کارگروهIT مانند سایر کارگروه های تخصصی با هدف هم افزایی و هم گرایی اعضاء در جهت توسعه و ترویج کار آفرینی تشکیل گردیده است.
در اولین نشست کارگروه مورخ ۱۵ اردیبهشت ۹۷، هدايت پروژه بانك اطلاعاتي زنان (اطلس زنان) با ویژگی یک سرویس اطلاعاتی به روز و تصحيح و تسريع فرآيند اجرای آن به عنوان هدف کارگروه تعیین شد .
برنامه یکساله کارگروه نیز در راستای موضوعات مرتبط با بانک اطلاعات زنان کار آفرین برنامه ریزی شد.

هدف از تشکیل کارگروه آی تی : "یک سرویس اطلاعاتیمرتبط با بانک اطلاعات زنان کار آفرین"

برنامه های در حال اجرا

تهیه طرح اولیه همراه با جزئیات و تعیین پارامترهای لازم
تعیین ویژگی داده ها و نحوه تکمیل فیلدهای حاوی اطلاعات
تعیین ویژگی داده ها و نحوه تکمیل فیلدهای حاوی اطلاعات
تعیین مشخصه های افرادی که می توانند در این سامانه قرار گیرند
بررسی استفاده کنندگان از این سرویس
تحقیق از وزارتخانه های مختلف که کاربران بالقوه این موضوع هستند ضمن مشخص کردن نوع استفاده آنان از این بانک و تعیین شاخص های خاصی که مد نظر دارند.
تعیین ساز و کارهایی برای بروز رسانی منظم آن در فواصل مشخص سالیانه، دوسالانه، .. .
مشخص کردن مکانیزم راست آزمایی
ساز و کارمشخصی برای بروز آوری آن، ارائه سرویس، چک کردن افراد واجد شرایط و . . .
مذاکره با سایر فعالین حوزه کارآفرینی که در خصوص این پروژه اقداماتی انجام داده اند جهت همسو شدن و رسیدن به یک فرمت واحد و قابل اجرا و جلوگیری از موازی کاری
تهیه گزارشی از کارهای مشابهی که تا کنون در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی از جمله معاونت امور زنان ریاست جمهوری، وزارت صنعت معدن تجارت، دانشنامه اقتصادی زنان ایران، استانداریها، مراکز و سمن های کارآفرینی در خصوص بانک اطلاعات زنام کارذ آفرین انجام شده است.
ارتباط با هیات مدیره و سایر کارگروههای انجمن در جهت هم افزایی و تکمیل اطلاعات کارآفرینان هر حوزه به تفکیک
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

برنامه های آتی کارگروه

در راستای ایجاد بانک اطلاعاتی به عنوان هدف اصلی کارگروه ، موارد زیر در حال بررسی و انجام است :

  • تکمیل پروژه بانک اطلاعاتی به عنوان یک سرویس اطلاعاتی و مرجع به روزی از زنان کار آفرین و صاحبان کسب و کار قابل استفاده برای دستگاهها و سایر مخاطبین
  • برنامه ریزی نشست نمایندگان کارگروه و انجمن با معاونت امور زنان جهت ارائه طرح تهیه شده و همسو کردن ذینفعان مرتبط با کارگروه و انجمن در ایجاد زیرساخت های لازم
  • در راستای اهداف انجمن و توانمند سازی جوانان و دانشجویان، ارائه برنامه مشخصی برای حضور و ارتباط انجمن در دانشگاه ها با الویت دانشگاه شریعتی
fa_IR