کارگروه صنعت و تجارت

از آنجاییکه بسیار ی از اعضای محترم انجمن در بخش صنعت و تجارت فعالیت دارند کمیته ای به نام کمیته صنعت و تجارت تشکیل گردید تا در راستای کمک به حل مشکلات فعالین در این حوزه و همچنین شبکه سازی و ایجاد ارتباط بیشتر بین اعضای دارای فعالیت مشابه گامهایی برداشته شود .

 

هدف از تشکیل کارگروه صنعت و تجارت: "شبکه سازی و ایجاد ارتباط بیشتر"

برنامه های در حال اجرا

در حال حاضر ادامه همکاری ها با سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت و معدن در اولویتهای برنامه کاری کارگروه است که امیدواریم علی رغم مشکلات پایان سال دولت و بخش خصوصی بتوانیم مصوبات جلسات با این دو سازمان را هر چه بیشتر اجرایی نماییم
۱

برنامه های آتی کارگروه

در حال حاضر ادامه همکاری ها با سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت و معدن در اولویتهای برنامه کاری کارگروه است که امیدواریم علی رغم مشکلات پایان سال دولت و بخش خصوصی بتوانیم مصوبات جلسات با این دو سازمان را هر چه بیشتر اجرایی نماییم.

fa_IR