کارگروه صنعت و تجارت

هدف از تشکیل کارگروه صنعت و تجارت

شبکه سازیو ایجاد ارتباط بیشتر

از آنجاییکه بسیار ی از اعضای محترم انجمن در بخش صنعت و تجارت فعالیت دارند کمیته ای به نام کمیته صنعت و تجارت تشکیل گردید تا در راستای کمک به حل مشکلات فعالین در این حوزه و همچنین شبکه سازی و ایجاد ارتباط بیشتر بین اعضای دارای فعالیت مشابه گامهایی برداشته شود .

دستاوردهای کارگروه صنعت و تجارت

برنامه های در حال اجرا

در حال حاضر ادامه همکاری ها با سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت و معدن در اولویتهای برنامه کاری کارگروه است که امیدواریم علی رغم مشکلات پایان سال دولت و بخش خصوصی بتوانیم مصوبات جلسات با این دو سازمان را هر چه بیشتر اجرایی نماییم
۱
Thursday, August 31, 2018

برنامه های آتی کارگروه

  • در حال حاضر ادامه همکاری ها با سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت و معدن در اولویتهای برنامه کاری کارگروه است که امیدواریم علی رغم مشکلات پایان سال دولت و بخش خصوصی بتوانیم مصوبات جلسات با این دو سازمان را هر چه بیشتر اجرایی نماییم.

اعضاء کارگروه

افراد واجد شرایط عضویت در این کمیته

اعضایی می توانند به عضویت کارگروه صنعت و تجارت در آیند که در حوزه صنعت و تجارت مشغول بوده و دارای پروانه ساخت تولیدی –پروانه صادراتی مستند به نام شرکت و همچنین کارت بازرگانی و برگ سبز وارداتی مستند به نام شرکت باشند .

fa_IR