بارگزاری بیش از معمول طول کشیده ؟ روی همین متن کلیک کنید :)
انجمن ملی زنان کارآفرین
رفتن به محتوا

کمیته پژوهش

شروع هر کارآفرینیپژوهش و کسب اطلاعات است ...

پژوهش یکی از اصلی ترین فعالیت های انجمن زنان است و سایر فعالیت ها برمبنای آن صورت می گیرد. چرا که توسعه و ترویج کسب وکار و کارآفرینی زنان ، نیازمند پژوهش های کاربردی و اطلاعات نظام مند ازجمله شناسایی و معرفی فرصت های کسب و کار و کارآفرینی در حوزه های مختلف است.

کمیته پژوهش تامین این نظام اطلاعاتی را به عهده خواهد داشت و بر این باور است که نتایج پژوهش های حاصله ، پیش نیاز فعالیت های سایر کمیته ها خواهد بود . یافته های پژوهشی در قالب اطلاعات سازمان دهی شده برای زنان کارآفرین، نهادها و سازمان های مرتبط قابل استفاده است.

اهداف

توسعه پژوهش

توسعه پژوهش های کاربردی و بنیادی در زمینه کارآفرینی و به طور خاص پیرامون کسب و کار زنان مدیر کارآفرین

گسترش ارتباطات

گسترش ارتباطات ملی و بین المللی در حوزه پژوهش های کسب و کار بانوان

ایجاد بستر تولید علم

ایجاد بستر مناسب برای تولید علم در زمینه مدیریت و کارآفرینی

نهادینه کردن پژوهش

بسترسازی به منظور نهادینه کردن پژوهش در ارائه خدمات انجمن

بهبود کارآیی پژوهش

بهبود کارآیی و اثربخشی پژوهش ها انجمن ملی زنان کارآفرین

توسعه منابع مالی

جذب و توسعه منابع مالی انجمن

تجاری سازی پژوهش

توسعه کمی ،کیفی و تجاری سازی پژوهش

استـراتـژی

” امید است این کمیته بتواند با برنامه ریزی و اخذ مشارکت و همفکری اعضاء محترم انجمن و علاقه مندان ، اقدامات شایسته ای را در حوزه ی کار آفرینی زنان و همچنین توسعه دامنه فعالیتهای انجمن ملی زنان کار آفرین در کشور به انجام برساند . “

۱-نیازسنجی پژوهش در زمینه کارآفرینی زنان
۲-طراحی و اجرای پژوهش در زمینه کسب و کار زنان
۳-تجاری سازی یافته های پژوهش و توسعه منابع مالی انجمن
۴-سازماندهی مناسب نظام اطلاعاتی انجمن ( بانک اطلاعاتی پژوهش ها ، مقالات و پژوهشگران)
۵-ارتقاء سطح علمی و مهارتی اعضای انجمن
۶-بستر سازی جهت دسترسی مناسب به تجربیات محققین، مولفین و مترجمین
۷-توسعه نظام تحقیقات گروهی کارآمد
۸-ایجاد شبکه ارتباطی بین واحدهای تحقیقاتی
۹-اشاعه نتایج پژوهش های انجمن در رسانه های عمومی

اعضاء کمیته