کُمیته آموزش و مشاوره

این کمیته از دو زیرشاخهآموزش|پژوهش و مشاوره تشکیل شده است.

گروه آموزش، پژوهش و مشاوره انجمن زنان مدیر کارآفرین در راستای مأموریت اهداف اصلی انجمن تشکیل شده است و فعالیت آن در زمینه نیازسنجی آموزشی و مشاوره ای زنان کارآفرین، برگزاری سمینارهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و ارائه کیس های کارآفرینی زنان، گردآوری و انتشار تجارب زنان کارآفرین با هدف مستندسازی تجارب کارآفرینی زنان و مشاوره به اعضای انجمن و افراد علاقمند به ورود به عرصه کارآفرینی می باشد.

کمیته پژوهش تامین این نظام اطلاعاتی را به عهده خواهد داشت و بر این باور است که نتایج پژوهش های حاصله ، پیش نیاز فعالیت های سایر کمیته ها خواهد بود . یافته های پژوهشی در قالب اطلاعات سازمان دهی شده برای زنان کارآفرین، نهادها و سازمان های مرتبط قابل استفاده است.

فعالیت های مشاوره با هدف پشتیبانی از اقدامات آموزشی و هدایت فعالیت های کارآفرینانه در راستای چشم انداز سرمایه گذاری در استان و همچنین بهره ور ساختن بنگاه اقتصادی موجود می باشد.

اهداف

توسعه پژوهش

توسعه پژوهش های کاربردی و بنیادی در زمینه کارآفرینی و به طور خاص پیرامون کسب و کار زنان مدیر کارآفرین

گسترش ارتباطات

گسترش ارتباطات ملی و بین المللی در حوزه پژوهش های کسب و کار بانوان

ایجاد بستر تولید علم

ایجاد بستر مناسب برای تولید علم در زمینه مدیریت و کارآفرینی

نهادینه کردن پژوهش

بسترسازی به منظور نهادینه کردن پژوهش در ارائه خدمات انجمن

بهبود کارآیی پژوهش

بهبود کارآیی و اثربخشی پژوهش ها انجمن ملی زنان کارآفرین

توسعه منابع مالی

جذب و توسعه منابع مالی انجمن

تجاری سازی پژوهش

توسعه کمی ،کیفی و تجاری سازی پژوهش

استـراتـژی

” در بهار سال ۹۰ گروه آموزش، پژوهش و مشاوره  استراتژی کمیته آموزش را مورد بازبینی قرار داد “

۱- برقراری ارتباط با موسسات غیردولتی کارآفرینی جهت هم افزایی در ترویج فرهنگ کارآفرینی
۲- برنامه ریزی سمینارهای آموزشی بصورت فصلی و با توجه به نتایج نظرسنجی پایان سال ۸۹
۳- برنامه ریزی کارگاه پژوهشی «بررسی اثرات متقابل مدیریت خانواده و کسب و کار زنان کارآفرین و راهکارهای برقراری تناسب بین آنها» در نیمه اول سال ۹۰
۴- برنامه ریزی جهت ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های حقوقی، مالیاتی، بیمه ای …. به اعضای انجمن
۵- ارتباط با مراکز کارآفرینی دانشگاه ها به منظور انتقال تجارب زنان کارآفرین به دانشجویان
۶- بررسی وضعیت مشارکت اعضا و علل عدم فعال بودن برخی از اعضا

اعضاء کمیته