بارگزاری بیش از معمول طول کشیده ؟ روی همین متن کلیک کنید :)
انجمن ملی زنان کارآفرین
رفتن به محتوا

توانمندی ها

اهدافی که ما با انجام ماموریت ها دنبال می کنیم عبارتند از:

  • نیاز سنجی و امکان سنجی پژوهشی در راستای اهداف انجمن
  • تولید و گسترش دانش و فن آوری علوم مرتبط با کارآفرینی زنان
  • بهبود کارایی و اثربخشی خدمات پژوهشی در زمینه کارآفرینی زنان
  • ارتقای کمی و کیفی گنجینه نیروی انسانی پژوهشگر و ماهر در زمینه کارآفرینی زنان
  • ارتقای سطح و جایگاه انجمن های فوق الذکر در عرصه ملی و بین المللی
  • مشارکت در گسترش نتایج پژوهش ها در قالب چاپ کتاب ، مقالات علمی ، تولید نرم افزار و فیلم وبرگزاری نشست ها ی علمی ، همایش ها و کنفرانس ها و ارائه در سایت انجمن

کمیته ها

" در راستای تحقق اهداف انجمن ، کمیته های تخصصی به عنوان بخشی از ساختار انجمن ایجاد می شوند . "

کارگروه ها

" کارگروههای تخصصی نیز ، در راستای تحقق اهداف انجمن ، بعنوان ساختار انجمن تشکیل می گردند. "