بارگزاری بیش از معمول طول کشیده ؟ روی همین متن کلیک کنید :)
انجمن ملی زنان کارآفرین
رفتن به محتوا

توانمندی ها

اهدافی که ما با انجام ماموریت ها دنبال می کنیم عبارتند از:

کمیته ها

" در راستای تحقق اهداف انجمن ، کمیته های تخصصی به عنوان بخشی از ساختار انجمن ایجاد می شوند . "

کارگروه ها

" کارگروههای تخصصی نیز ، در راستای تحقق اهداف انجمن ، بعنوان ساختار انجمن تشکیل می گردند. "