سازمان ملل و انجمن ملی زنان کارآفرین

از آنجایی که تاکید اصلی سازمان ملل متحد بر پیشبرد سه بعد توسعه پایدار – اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است، در ادامه بحث مختصری در مورد چگونگی تلاش انجمن ملی زنان کارآفرین برای دنبال کردن برخی از اهداف مشابه در سطح ملی ارائه می شود. داشتن همین اهداف و تلاش برای دستیابی به آنها در ایران، مبنای ایجاد هم افزایی با ECOSOC است. در میان اهداف توسعه پایدار سازمان ملل،  انجمن ملی زنان کارآفریدر موارد زیر فعال بوده است:

 1. ریشه کنی فقر (هدف شماره 1):  

انجمن ملی زنان کارآفری دائماً با دولت و مجلس ایران لابی می کند تا به ایجاد چارچوب های سیاستی صحیح در سطح ملی بر اساس حمایت از فقرا کمک کند. و استراتژی های توسعه حساس به جنسیت، برای حمایت از سرمایه گذاری تسریع شده در اقدامات ریشه کنی فقر، از جمله موارد آسیب دیده توسط بلایای طبیعی. علاوه بر این،  انجمن ملی زنان کارآفریبرای کمک به زنان پس از بلایای طبیعی در استان های کرمانشاه، بم، گلستان و لرستان تلاش می کند تا بتوانند نیازهای روزانه خود را تامین کنند. 

2. برابری جنسیتی (هدف شماره 5): 

الف) اطمینان از مشارکت کامل و مؤثر زنان و فرصت های برابر برای رهبری در تمام سطوح تصمیم گیری در زندگی سیاسی، اقتصادی و عمومی. – با تعامل با تصمیم گیرندگان دولتی و خصوصی،  انجمن ملی زنان کارآفری اطمینان حاصل کرده است که برخی از اعضای خود اکنون اعضای هیئت مدیره در آژانس ها و شرکت های دولتی و غیردولتی با نفوذ هستند. – سفر به ولایات مختلف به شناسایی کارآفرینان زن مختلف کمک کرد تا در مورد هر گونه شکایتی که از دولت دارند در زمینه عملکرد و همچنین ترویج محصولات یا خدمات آنها در بالاترین سطوح کمک کنند. 

ب) افزایش استفاده از فناوری توانمند، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای ارتقای توانمندسازی زنان.


 انجمن ملی زنان کارآفریدر طراحی و توسعه یک پایگاه داده ملی برای شناسایی زنان کارآفرین روستایی و شهری برای ایجاد هم افزایی و ایجاد یک شبکه آنلاین برای کمک به تقویت همکاری بین آنها فعال بوده است. – کمک به حضور دیجیتالی کارآفرینان زن و طراحی و توسعه استراتژی های فروش و بازاریابی آنلاین. 

3. کار شایسته و رشد اقتصادی (هدف شماره 8): 

الف) سیاست های توسعه محور که از فعالیت های مولد، ایجاد شغل مناسب، کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری حمایت می کند و به رسمی شدن و رشد خرد، کوچک و متوسط تشویق می کند. – شرکت های بزرگ، از جمله از طریق دسترسی به خدمات مالی.  انجمن ملی زنان کارآفریهمراه با سایر سازمان های غیردولتی با تاکید بر مشارکت فعال زنان در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله لابی برای دسترسی برابر بنیانگذاران زن به منابع مالی و همچنین مشوق های دولتی، در جهت بازنگری در سیاست های دولت تلاش می کند. یکی از وظایف  انجمن ملی زنان کارآفریتعامل با ذینفعان مختلف از جمله دفتر امور زنان در وزارتخانه های مختلف برای ارتقای حقوق بنیانگذاران زن استارتاپ، صادرکنندگان، واردکنندگان و همچنین وزیران مختلف برای درخواست دسترسی بهتر به منابع مالی و اقتصادی برای زنان روستایی و عشایری است. فعال در فعالیت های اقتصادی صرف نظر از اندازه شرکت. این از تفاهم نامه های متعدد  انجمن ملی زنان کارآفریبا وزارتخانه های مختلف در مورد موضوعات مختلف از جمله از صنعت تا کشاورزی مشهود است.

همکاری با سایر NGO ها

شبکه غیردولتی ایران، انجمن مدیران زن کارآفرین، بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان (EDF)، عضو معاونت زنان ریاست جمهوری و شبکه غیردولتی امور خانواده، شبکه ملی خیریه، زن متفکر رسانه، یاس