بارگزاری بیش از معمول طول کشیده ؟ روی همین متن کلیک کنید :)
انجمن ملی زنان کارآفرین
رفتن به محتوا

ساختار هیئت مدیره

دهه اول

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین قبل از سال ۸۸

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین سال ۸۹

ساختار هیئت مدیره

دهه دوم

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین سال ۹۰

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین سال ۹۱

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین سال ۹۲

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین سال ۹۳

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین سال ۹۴

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین سال ۹۵

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین سال ۹۶

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین سال ۹۷

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین سال ۹۸