(به استحضار می رساند با در نظر گرفتن سوابقی که در سوال 3 همین بند مطرح می فرمایید، یکی از این موارد توسط هیات مدیره برای مشارکت انتخاب خواهد شد)