امور بین الملل

توسعه روابطِبين‌الملل انجمن

اموربین الملل كه با نظارت مستقیم هیات مدیره انجمن فعاليت مي‌كند، وظيفه توسعه و ارتقاء ارتباطات انجمن با نهادهاي ذيربط بين‌المللي (مانند انجمن‌هاي مشابه، مراكز كارآفريني، دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي مرتبط و …)، زنان كارآفرين ايراني خارج از كشور را به‌عهده دارد. ماموريت اين كارگروه عبارت است از:

«توسعه روابط بين‌الملل انجمن به منظور استفاده از تجارب و فرصت‌هاي بين‌المللي در جهت ترويج و توسعه كارآفريني زنان و معرفي انجمن و ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي تخصصي آن»

وظايف کمیته

اهم وظايف اين کمیته عبارت است از:

اعضاء کمیته

en_US