هم انديشي فعالان حوزه صنايع دستي با مديران سازمان ميراث فرهنگي

اهم موضوعات مطروحه :

ارايه طرح پيشنهادي حمايت از صنايع دستي و صيانت از ميراث فرهنگي در سند ششم توسعه كشور

– تلاش جهت جلب توجه مسىولين و متوليان اين امر به اهميت اين موضوع و اجرايي نمودن اين حمايت

– ارايه موارد پيشنهادي احكامي كه در رابطه با صنايع دستي در برنامه توسعه ششم پيشنهاد و دغدغه بخش هاي مختلف هم سازمان صنايع دستي و گردشگري و هم سازمان هاي مردم نهاد و هنرمندان و صنعتگران و بخش هاي غير دولتي است از جمله :

ماليات صفردرصد در حوزه ارزش افزوده ، تأمين إمكانات و اعتبارات مورد نياز حوزه بيمه ، بازرگاني صنايع دستي ، حمايت از توليد صنايع دستي و …….

اهم سخنان دكتر نامور مطلق:

-سرنوشت ساز بودن برنامه ششم و اهميت توجه و حمايت از ان

– نياز به هم انديشي بيشتر در جهت تحقق و توسعه برنامه ها با همه فعالان اين حوزه

– شفاف شدن روابط بين سازماني در ادامه جلسه گفتگو هنرمندان و مديران و …. از نوع درددل با معاونت صورت پذيرفت كه اهم آن مسائلي از جمله مشكلات بيمه ، نمايشگاه هاي داخلي و خارجي

– عدم توجه به بعضي از رشته هاي خاص كه نياز به احيا دارد و عدم ساماندهي سازماني استان ها با سازمان مركزي تهران و موازي كاري هاي نهاد هاي غير دولتي و ……..و توجه به زنان و جايگاه آنان در بخش سياست گذاري ها و سطح مديريت هاي كليدي ؛ اين موضوع هم توسط اينجانب از طرف انجمن مطرح شد.

جمع بندي نشست :

مقرر شد ؛

– هنرمندان مشكلات خود را به صورت مكتوب به آقاي بختياري و دفتر معاونت ارايه دهند.

– هماهنگي بيشتري بين تشكل هاي غير دولتي و سازمان وجود داشته باشد.

– تدارم جلسات بيشتر سازمان به صورت گروهي مشابه همين نشست

– توجه به حوزه بازرگاني و بازارهاي داخلي و خارجي با توجه به از دست دادن فرصت هاي گذشته كه متاسفانه از دست رفته و عرصه را براي رقيبان بين المللي گسترده تر كرده است .

– رشد ٣٦ درصد صادرات در سال هاي اخير روزنه اميدي براي تداوم فعاليت هاي بازرگاني اين حوزه صورت گرفته است.

-توجه به بازرگاني صنايع دستي و خارج نمودن ان از دست دلالان و واسطه هاي غير متخصص به صورت يك واخد سازماني يكپارچه

– توجه به پژوهش هاي بنيادي در بازارهاي خريد ر فروش جهت عملياتي نمودن فازهاي اجرايي

پايان

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
en_US