عضویت

مزاياي عضويت در انجمن: 1. استفاده از بيمه درماني تكميلي 2. ايجاد ارتباط و تعامل با ديگر كارآفرينان كشور 3. اهتمام به معرفي اعضا در رسانه ها 4. سفرهاي فصلي به استان هاي كشور و آشنايي با كارآفرينان استانها 5. شركت در دوره هاي آموزشي برگزار شده توسط انجمن   شرايط عضويت در انجمن: 1. […]