روز زن و روز مادر مبارک

زادروز حضرت فاطمه(س)، روز زن و روز مادر فرخنده باد. زنان در رشد هر جامعه‌ای نقش بسزایی دارند. در دنیای نوین، زنان یکی از شاخصهای تعیین کننده رشد فرهنگی و اقتصادی و در عین حال، تعیین کننده تربیت نسل آینده هستند. زنان هرچه را که خود آموخته باشند، به فرزندان خود منتقل می‌کنند؛ لذا، مادران […]

نقش و جایگاه زن در شاهنامه ، به مناسبت زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی

برداشتی از گفتگوی دکتر محمدعلی اسلامی ندوشندر شاهنامه از چند موضوع پایه ایی زندگی همانند مردانگی، حسد،نیرنگ، وفادار ی، شکنجه، مقاومت و آنگاه رهایی و درنهایت دربارهعشق سخن گفته م یشود.شاهنامه کتابی است که از زندگی میگوید. بنابراین هر چه در زندگیهست، در این کتاب هم هست، خصوصا عشق. ما در شاهنامه با عشقبه طور […]

Christmas caution

That season again. Christmas is coming, and this year we’re going to get it right – how often have we said that? This year we say we won’t overdo it; we’ll get things going earlier; we won’t overspend; this year I won’t try to do far too much and hardly finish everything and be frantically […]