برگزاری سمینار آموزشی چالش های مهم مالیاتی برای صاحبان کسب و کار
23 خردادماه 1402

با تلاش کمیته آموزش انجمن و شرکت کانکتیم این سمینار در تاریخ 23 خردادماه 1402 در دفتر بنیاد برگزار گردید.

انتخاب اعضای شورای مرکزی کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری،صنایع دستی و میراث معنوی ستاد سمن های شورای شهر تهران
تاریخ 1401/12/21