اولین جلسه هیات مدیره مشترک انجمن ملی زنان کارآفرین و انجمن صنفی زنان مدیر کارآفرین
16 اسفندماه 1401

اولین جلسه هیات مدیره مشترک انجمن ملی زنان کارآفرین و انجمن صنفی زنان مدیر کارآفرین روز سه شنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه با حضور اعضای هیات مدیره جدید و برخی از اعضای هیات مدیره دوره قبل در دفتر انجمن برگزار گردید .
در این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از اعضای هیات مدیره دوره قبل و درخواست همراهی این عزیزان و استفاده از تجاربشان به عنوان مشاور در هیات مدیره جدید به بررسی دستور جلسات تعیین شده و پیگیری مصوبات پرداخته شد .

۱۷ اسفند "۸ مارس" روز جهانی زن