فراخوان ثبت نام در نخستین جایزه نوآوری آزاده
۲۵ شهریور ۱۴۰۱


فراخوان مشارکت اعضای انجمن دربرگزاری “نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده داننده”
۲۲ شهریور ۱۴۰۱