اهداف

انجمن ملی زنان کارآفرین در راستای مأموریتش اهداف اصلی خود را به شرح زیر برشمرده است:

مأموریت ها

کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء

✔ جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها

✔ برنامه ریزی برای تأمین نیازها، توسعه و گسترش فعالیتها

✔  کوشش در ارتقای ظرفیت تولید، با بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت

✔ جمع آوری حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود

✔ همکاری با انجمن های صنفی کارگری یا کانونهای استانی و دیگر انجمن های صنفی کارفرمایی و سایر تشکل های کارفرمایی

✔ ارائه نظر مشورتی و حقوقی درخصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط​

✔ کوشش درجهت هماهنگی در آموزش و تأمین نیروی انسانی موردنیاز، همکاری با وزارت کارواموراجتماعی و سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار

✔ همکاری درجهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن​​

✔  قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادههای رسمی در انجام وظایف و تکالیف که این دستگاه ها به کانونهای استانی انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها​​

✔ عضویت و ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانونهای استانی، در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور​​

بیشتر

چشم‌انداز

پیشگامی زنان ایران در نو آوری و کارافرینی برای توسعه متوازن و پایدار

هیئت مؤسس