اهداف

انجمن ملی زنان کارآفرين در راستای مأموريتش اهداف اصلی خود را به شرح زير برشمرده است:

مأموریت‌ ها

چشم انداز

پیشگامی زنان ایران در نو آوری و کارافرینی برای توسعه متوازن و پایدار

هیئت موسس

fa_IR