نشست تشکل های فعال در حوزه فرهنگی و محیط زیست در وزارت کشور

 

 در این جلسه که با حضور آقای دکتر میر باقری معاون محترم وزیر کشور ، آقای دکتر امینی مدیر کل امور سازمانهای مردم نهاد و آقای رضایی کارشناس مربوطه و خانم ابتکار با حدود 50  انجمن فعال برگزار گردید ، انجمن ها به معرفی فعالیتهای خود و بیان نقطه نظرات پرداختند.

آقای دکتر میر باقری هدف از برگزاری این جلسه جمع بندی نظرات انجمن ها به طور مستقیم بیان نمود و بحث تشکل های غیر دولتی را بحثی جدی دانستند که لایحه ای باید تکلیف بحث فعالیت تشکلها را از جنبه های مختلف حقوقی روشن نماید.

ایشان همچنین اشاره کردند تدوین لایحه ای قوی در زمینه فعالیت تشکل ها لازم است تا از اقدامات سلیقه ای جلوگیری گردد و انجمن ها سازمان کار مناسب و تسهیلات لازم را پیدا کنند.

ایشان از تشکل ها خواستند تا آمادگی داشته باشند که تیمی برنامه ساز جهت تهیه برنامه مستند تلویزیونی از فعالیتهای انجمن به محل دفتر انجمن ها رفته و در آنجا برنامه ای تهیه نمایند.

همچنین ایشان اشاره کردند که بدنبال آن هستند در تقویم سالیانه کشور روزی به نام روز سازمان های مردم نهاد نام گزاری شود.

خانم ها بنفشه صدیق و مریم خاوازی مدیر عامل و عضو هیات مدیره انجمن ملی در این جلسه که حضور یافتند ، موارد زیر را اعلام نمودند:

1.       برگزاری جلسات با انجمن در وزارت کشور ، بصورت برنامه ای مشخص و خروجی محور بوده و صورتجلسات نیز برای انجمن ها ارسال گردد.

2.    آموزش اعضای انجمن ها ، جهت آشنایی بیشتر با قوانین، لوایح و اساسنامه و نقش آنها  توسط وزارت کشور به عنوان نهاد متولی برگزار گردد.

3.    اطلاع رسانی قوانین و دستور العمل ها و مصوبات در مورد فعالیت انجمنها از طریق نشریه به انجمنها توسط وزارت کشور انجام گیرد.

4.    ایجاد ارتباط نهاد ها و دستگاه های تخصصی توسط وزارت کشور صورت گیرد همچنین در تدوین پیش نویسی لوایحی که در حوزه تخصصی انجمن هاست از آنها جهت تبادل نظر دعوت گردد.

در پایان آقای دکتر امینی ضمن استقبال از پیشنهاد انجمن ملی ، اعلام نمودند که در وزارت کشور آمادگی دارد تا محل کارگاهها ی آموزشی را در اختیار انجمن ملی قرار دهند و تدوین و آموزش توسط انجمن ملی به اجرا درآید، همچنین در ادامه بیان کردند که از دعوت از انجمن ها جهت مشارکت در تهیه و تدوین پیش نویسی قانون سازمانهای مردم نهاد صورت گرفته ، که محوریت آن با آقای رضایی می باشد و کلید انجمن ها میتوانند نقطه نظرات خود را بصورت مکتوب ارائه کنند.

 

 

 


 

پیرو اخذ مجوز از استانداری استان گیلان جهت تاسیس دفتر انجمن به تاریخ 23/09/1392 ضمن تبریک به اطلاع عزیزان می رساند که انجمن به زودی برنامه افتتاحیه ای را در آن استان در دست تهیه دارد.

 از تمامی عزیزان که در این مسیر یاری نمودند بالاخص عزیزان کارآفرین استان گیلان صمیمانه سپاسگذاریم.امید است کارآفرینان این استان خودانگیختگی و خود جوشی فضای همراهی و همکاری خود را برای شکل گیری سازمان کار فراهم آورد.

 در این جلسه که با حضور آقای دکتر میر باقری معاون محترم وزیر کشور ، آقای دکتر امینی مدیر کل امور سازمانهای مردم نهاد و آقای رضایی کارشناس مربوطه و خانم ابتکار با حدود 50  انجمن فعال برگزار گردید ، انجمن ها به معرفی فعالیتهای خود و بیان نقطه نظرات پرداختند.

آقای دکتر میر باقری هدف از برگزاری این جلسه جمع بندی نظرات انجمن ها به طور مستقیم بیان نمود و بحث تشکل های غیر دولتی را بحثی جدی دانستند که لایحه ای باید تکلیف بحث فعالیت تشکلها را از جنبه های مختلف حقوقی روشن نماید.

ایشان همچنین اشاره کردند تدوین لایحه ای قوی در زمینه فعالیت تشکل ها لازم است تا از اقدامات سلیقه ای جلوگیری گردد و انجمن ها سازمان کار مناسب و تسهیلات لازم را پیدا کنند.

ایشان از تشکل ها خواستند تا آمادگی داشته باشند که تیمی برنامه ساز جهت تهیه برنامه مستند تلویزیونی از فعالیتهای انجمن به محل دفتر انجمن ها رفته و در آنجا برنامه ای تهیه نمایند.

همچنین ایشان اشاره کردند که بدنبال آن هستند در تقویم سالیانه کشور روزی به نام روز سازمان های مردم نهاد نام گزاری شود.

خانم ها بنفشه صدیق و مریم خاوازی مدیر عامل و عضو هیات مدیره انجمن ملی در این جلسه که حضور یافتند ، موارد زیر را اعلام نمودند:

1.       برگزاری جلسات با انجمن در وزارت کشور ، بصورت برنامه ای مشخص و خروجی محور بوده و صورتجلسات نیز برای انجمن ها ارسال گردد.

2.    آموزش اعضای انجمن ها ، جهت آشنایی بیشتر با قوانین، لوایح و اساسنامه و نقش آنها  توسط وزارت کشور به عنوان نهاد متولی برگزار گردد.

3.    اطلاع رسانی قوانین و دستور العمل ها و مصوبات در مورد فعالیت انجمنها از طریق نشریه به انجمنها توسط وزارت کشور انجام گیرد.

4.    ایجاد ارتباط نهاد ها و دستگاه های تخصصی توسط وزارت کشور صورت گیرد همچنین در تدوین پیش نویسی لوایحی که در حوزه تخصصی انجمن هاست از آنها جهت تبادل نظر دعوت گردد.

در پایان آقای دکتر امینی ضمن استقبال از پیشنهاد انجمن ملی ، اعلام نمودند که در وزارت کشور آمادگی دارد تا محل کارگاهها ی آموزشی را در اختیار انجمن ملی قرار دهند و تدوین و آموزش توسط انجمن ملی به اجرا درآید، همچنین در ادامه بیان کردند که از دعوت از انجمن ها جهت مشارکت در تهیه و تدوین پیش نویسی قانون سازمانهای مردم نهاد صورت گرفته ، که محوریت آن با آقای رضایی می باشد و کلید انجمن ها میتوانند نقطه نظرات خود را بصورت مکتوب ارائه کنند.

 

 

 

پیرو اخذ مجوز از استانداری استان گیلان جهت تاسیس دفتر انجمن به تاریخ 23/09/1392 ضمن تبریک به اطلاع عزیزان می رساند که انجمن به زودی برنامه افتتاحیه ای را در آن استان در دست تهیه دارد.

 از تمامی عزیزان که در این مسیر یاری نمودند بالاخص عزیزان کارآفرین استان گیلان صمیمانه سپاسگذاریم.امید است کارآفرینان این استان خودانگیختگی و خود جوشی فضای همراهی و همکاری خود را برای شکل گیری سازمان کار فراهم آورد.

 در این جلسه که با حضور آقای دکتر میر باقری معاون محترم وزیر کشور ، آقای دکتر امینی مدیر کل امور سازمانهای مردم نهاد و آقای رضایی کارشناس مربوطه و خانم ابتکار با حدود 50  انجمن فعال برگزار گردید ، انجمن ها به معرفی فعالیتهای خود و بیان نقطه نظرات پرداختند.

آقای دکتر میر باقری هدف از برگزاری این جلسه جمع بندی نظرات انجمن ها به طور مستقیم بیان نمود و بحث تشکل های غیر دولتی را بحثی جدی دانستند که لایحه ای باید تکلیف بحث فعالیت تشکلها را از جنبه های مختلف حقوقی روشن نماید.

ایشان همچنین اشاره کردند تدوین لایحه ای قوی در زمینه فعالیت تشکل ها لازم است تا از اقدامات سلیقه ای جلوگیری گردد و انجمن ها سازمان کار مناسب و تسهیلات لازم را پیدا کنند.

ایشان از تشکل ها خواستند تا آمادگی داشته باشند که تیمی برنامه ساز جهت تهیه برنامه مستند تلویزیونی از فعالیتهای انجمن به محل دفتر انجمن ها رفته و در آنجا برنامه ای تهیه نمایند.

همچنین ایشان اشاره کردند که بدنبال آن هستند در تقویم سالیانه کشور روزی به نام روز سازمان های مردم نهاد نام گزاری شود.

خانم ها بنفشه صدیق و مریم خاوازی مدیر عامل و عضو هیات مدیره انجمن ملی در این جلسه که حضور یافتند ، موارد زیر را اعلام نمودند:

1.       برگزاری جلسات با انجمن در وزارت کشور ، بصورت برنامه ای مشخص و خروجی محور بوده و صورتجلسات نیز برای انجمن ها ارسال گردد.

2.    آموزش اعضای انجمن ها ، جهت آشنایی بیشتر با قوانین، لوایح و اساسنامه و نقش آنها  توسط وزارت کشور به عنوان نهاد متولی برگزار گردد.

3.    اطلاع رسانی قوانین و دستور العمل ها و مصوبات در مورد فعالیت انجمنها از طریق نشریه به انجمنها توسط وزارت کشور انجام گیرد.

4.    ایجاد ارتباط نهاد ها و دستگاه های تخصصی توسط وزارت کشور صورت گیرد همچنین در تدوین پیش نویسی لوایحی که در حوزه تخصصی انجمن هاست از آنها جهت تبادل نظر دعوت گردد.

در پایان آقای دکتر امینی ضمن استقبال از پیشنهاد انجمن ملی ، اعلام نمودند که در وزارت کشور آمادگی دارد تا محل کارگاهها ی آموزشی را در اختیار انجمن ملی قرار دهند و تدوین و آموزش توسط انجمن ملی به اجرا درآید، همچنین در ادامه بیان کردند که از دعوت از انجمن ها جهت مشارکت در تهیه و تدوین پیش نویسی قانون سازمانهای مردم نهاد صورت گرفته ، که محوریت آن با آقای رضایی می باشد و کلید انجمن ها میتوانند نقطه نظرات خود را بصورت مکتوب ارائه کنند.

 

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR