روز جهانی عدالت اجتماعی / با شعار تحقق عدالت اجتماعی از طریق استخدام رسمی

بیش از 60 درصد از جمعیت شاغل جهان، یعنی 2 میلیارد نفر از زنان و مردان و جوانان ، معاش خود را در اقتصاد غیررسمی میگذرانند و همه گیری ویروس کوید 19 ، نشان داد که چقدر این افراد در این اقتصاد غیر رسمی آسیب٬پذیر هستند. احتمال آنکه کارگران غیررسمی، که اغلب فاقد هرگونه حمایت اجتماعی یا مزایای مرتبط با شغل هستند، در مقایسه با کارگران رسمی درگیر فقر شوند، دو برابر بیشتر است. . اکثر مردم نه با انتخاب، بلکه به دلیل کمبود فرصت در اقتصاد رسمی وارد اقتصاد غیررسمی می شوند.
ترویج گذار به اشتغال رسمی شرط لازم برای کاهش فقر و نابرابریها و افزایش عدالت اجتماعی است. در اشتغال رسمی به ویژه برای زنان و به طور خاص زنان سرپرست خانوار ، می توانیم تضمین کنیم که افراد «کارشایسته» خواهند داشت. کاری که همه مردم (زنان و مردان) برای به دست آوردن آن فرصت برابر دارند و از لحاظ اقتصادی در شرایط آزادی،برابری، امنیت و وقار انسانی، سود و منعفت شان تامین خواهد شد.

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR