برگزاری جلسه دوم کارگاه SWOT

این کارگاه با هدف تدوین استراتژی انجمن روز شنبه 2 دی 96 با حضور اعضای هیات مدیره برگزار شد.
aaaaaa1a1a1a
در این کارگاه، بر اساس فرم های پر شده توسط هیات مدیره و برخی اعضای انجمن، نقاط ضعف و قوت داخلی و تهدیدها و فرصت های بیرونی استخراج شد.
این عوامل، توسط مدرس کارگاه، دکتر نظری منش و با همراهی اعضای حاضر از نظر اهمیت و تطبیق با ماموریت انجمن مورد بررسی قرار گرفت و اولویت بندی و وزن دهی شد.
aaaa3a3a3
در ادامه دکتر نظری منش، به تعریف ذینفعان و اهمیت آنها در تدوین استراتژی پرداختند و مقرر شد اعضای شرکت کننده اطلاعات خواسته شده در قالب فرم های ذینفعان را تکمیل و به ایشان ارائه دهند . بر اساس اطلاعات بدست آمده از اولویت ها و وزن هر کدام از عوامل ، وضعیت موجود بررسی استراتژی متناسب مشخص خواهد شد.

اشتراک گذاری این نوشته در شبکه های اجتماعی :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print
fa_IR