حاجیه فکوریان

فرشته سلیمانی
شهریور ۱۸, ۱۳۹۲
شبنم بهرامی شبستری
شهریور ۱۸, ۱۳۹۲

حاجیه فکوریان

مديرعامل

مؤسسه آموزشي فرهنگي هنري فكوريان

نشانی:
كرمانشاه- ميدان جهاد(شهرداري سابق) – كوي رئيسيان- مؤسسه فكوريان

تلفن: ۰۸۳۱۸۳۵۰۲۵۶

دورنگار: ۰۸۳۱۷۲۸۷۵۴۸