کمیته پژوهش

معرفی کمیته پژوهش :
پژوهش یکی از اصلی ترین فعالیت های انجمن زنان است و سایر فعالیت ها برمبنای آن صورت می گیرد. چرا که توسعه و ترویج کسب وکار و کارآفرینی زنان ، نیازمند پژوهش های کاربردی و اطلاعات نظام مند ازجمله شناسایی و معرفی فرصت های کسب و کار و کارآفرینی در حوزه های مختلف است. کمیته پژوهش تامین این نظام اطلاعاتی را به عهده خواهد داشت و بر این باور است که نتایج پژوهش های حاصله ، پیش نیاز فعالیت های سایر کمیته ها خواهد بود . یافته های پژوهشی در قالب اطلاعات سازمان دهی شده برای زنان کارآفرین، نهادها و سازمان های مرتبط قابل استفاده است.

در راستای تحقق اهداف انجمن ، کمیته های تخصصی به عنوان بخشی از ساختار انجمن ایجاد می شوند .
اهدافی که ما با انجام ماموریت ها دنبال می کنیم عبارتند از:
۱-نیاز سنجی و امکان سنجی پژوهشی در راستای اهداف انجمن
۲-توليد و گسترش دانش و فن آوري علوم مرتبط با کارآفرینی زنان
۳-بهبود كارايي و اثربخشي خدمات پژوهشی در زمینه کارآفرینی زنان
۴-ارتقاي كمي و كيفي گنجينه نيروي انساني پژوهشگر و ماهر در زمینه کارآفرینی زنان
۵-ارتقای سطح و جايگاه انجمن های فوق الذکر در عرصه ملی و بين المللی
۶-مشارکت در گسترش نتایج پژوهش ها در قالب چاپ کتاب ، مقالات علمی ، تولید نرم افزار و فیلم وبرگزاری نشست ها ی علمی ، همایش ها و کنفرانس ها و ارائه در سایت انجمن
سياست های راهبردی گروه پژوهش :
۱-توسعه پژوهش هاي كاربردي و بنيادي در زمینه کارآفرینی و به طور خاص پیرامون کسب و کار زنان مدیر کارآفرین
۲-گسترش ارتباطات ملي و بين المللي در حوزه پژوهش های کسب و کار بانوان
۳-ايجاد بستر مناسب برای تولید علم در زمینه مدیریت و کارآفرینی
۴-بهبود كارآيي و اثربخشي پژوهش ها انجمن ملی زنان کارآفرین
۵-جذب و توسعه منابع مالي انجمن
۶-توسعه كمي ،كيفي و تجاری سازی پژوهش
۷-بسترسازی به منظور نهادینه کردن پژوهش در ارائه خدمات انجمن

استراتژی های گروه پژوهش :
۱-نیازسنجی پژوهش در زمینه کارآفرینی زنان
۲-طراحی و اجرای پژوهش در زمینه کسب و کار زنان
۳-تجاری سازی یافته های پژوهش و توسعه منابع مالی انجمن
۴-سازماندهی مناسب نظام اطلاعاتی انجمن ( بانک اطلاعاتی پژوهش ها ، مقالات و پژوهشگران)
۵-ارتقاء سطح علمی و مهارتي اعضای انجمن
۶-بستر سازي جهت دسترسي مناسب به تجربيات محققين، مولفین و مترجمین
۷-توسعه نظام تحقيقات گروهی کارآمد
۸-ایجاد شبکه ارتباطی بین واحدهای تحقیقاتی
۹-اشاعه نتایج پژوهش های انجمن در رسانه های عمومی
اميد است اين کميته بتواند با برنامه ريزي و اخذ مشارکت و همفکري اعضاء محترم انجمن و علاقه مندان ، اقدامات شايسته اي را در حوزه ی کار آفرینی زنان و همچنين توسعه دامنه فعاليتهای انجمن ملی زنان کار آفرین در کشور به انجام برساند .
تعيين نيازهاي پژوهشی اعضای انجمن و تامين امكانات جهت اجراي پژوهش به منظور پاسخگویی به نيازهاي اعضا در زمینه کسب و کار