کمیته ارتباطات

اين كارگروه كه ذيل گروه ارتباطات انجمن فعاليت مي‌كند، وظيفه توسعه و ارتقاء ارتباطات انجمن با نهادهاي ذيربط بين‌المللي (مانند انجمن‌هاي مشابه، مراكز كارآفريني، دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي مرتبط و …)، زنان كارآفرين ايراني خارج از كشور را به‌عهده دارد. ماموريت اين كارگروه عبارت است از:

«توسعه روابط بين‌الملل انجمن به منظور استفاده از تجارب و فرصت‌هاي بين‌المللي در جهت ترويج و توسعه كارآفريني زنان و معرفي انجمن و ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي تخصصي آن»

اهم وظايف اين كارگروه عبارت است از:

۱- تعريف اهداف ساليانه براي كارگروه ارتباطات بين‌الملل
۲- تهيه بانك اطلاعاتي از انجمن‌هاي مشابه كارآفريني- كارفرمايي معتبر سایر کشورها و فعاليت‌ها و خدمات هر يك
۳- برقراري ارتباط با انجمن‌هاي گروه‌هاي هدف (تبادل تجارب، برگزاري يا حضور در دوره‌هاي آموزشي، بازديد،..)
۴-شناسايي و پيگيري سمينارها/ كنفرانس‌ها/… و ساير موضوعات مرتبط در ساير كشورها
۵- مسؤليت به‌روز آوري بخش انگليسي سايت انجمن
۶- برنامه‌ريزي ساليانه سفر خارجي با هدف بهره برداری از تجارب کسب و کارهای زنان و فعالیت های کارآفرینانه آنان در سایر کشورها و هماهنگي در اجراي آن
۷- مطالعه و شناسايي مطالب مرتبط (گزارش، مقاله، خبر،..) خارجي جهت درج در سايت انجمن يا ارسال به اعضا
۸- هماهنگي جهت ترجمه مطالب مورد نظر (گزارش، خبر، نشست‌هاي فصلي،…) جهت درج در سايت انگليسي انجمن يا ارسال براي سازمان‌هاي مرتبط يا انجمن‌هاي مشابه خارجي
۹- برآورد هزينه‌هاي ساليانه اجراي برنامه‌های عملیاتی
۱۰- هماهنگي با گروه آموزش و پژوهش جهت برگزاري جلسات ادواري آموزش براي اعضا و يا اجراي طرح‌هاي پژوهشي در خصوص آخرين اتفاقات يا جديدترين مطالب مرتبط
۱۱- بررسي پيشنهادات واصله از اعضا در خصوص راه‌كارهاي بسط روابط بين‌الملل
۱۲- شناسايي زنان كارآفرين ايراني خارج از كشور و ايجاد ارتباط، دعوت، و انجام اقدامات لازم جهت عضويت ايشان در انجمن
۱۳- تهيه پيش‌نويس تفاهم‌نامه همكاري با انجمن‌هاي مشابه
۱۴- شناسايي و عضويت در مجامع بين‌المللي، كتب، نشريات،…
۱۵- انجام مكاتبات بين‌المللي ضروری و موردنیاز انجمن و نظارت بر تهيه مقالات و مطالب به زبان‌هاي خارجي
۱۶- تهيه گزارش ساليانه از عملكرد كارگروه روابط بين‌الملل جهت ارايه به هيات‌مديره و گروه ارتباطات