هیت مدیره در دهه دوم

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین سال ۹۷

» فریبا مهدیون – رئیس هیأت مدیره

» رویا کوهستانی – نایب رئیس هیأت مدیره

» فرانک عزیزنژاد – عضو هیت مدیره -مدیرعامل

»زرزیتا مرادی – عضو هیت مدیره – خزانه دار

» هرا نقوی – عضو هیت مدیره

» توران شهبازی – عضو علی البدل

» سپیده میرشانی- عضو علی البدل

» ماه منیر حقیقت طلب – بازرس اصلی

» فریبا یاراحمدی – بازرس علی البدل