هیت مدیره در دهه دوم

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین سال ۹۷

» فریبا مهدیون – رئیس هیأت مدیره

» رویا کوهستانی – نایب رئیس هیأت مدیره

» فرانک عزیزنژاد – مدیرعامل

» فاطمه گله داری

» رزیتا مرادی – خزانه دار

» توران شهبازی – عضو علی البدل

» زهرا نقوی- عضو علی البدل

» ماه منیر حقیقت طلب – بازرس اصلی

» فریبا یاراحمدی – بازرس علی البدل