هیت مدیره در دهه دوم

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین سال ۹۴

» شیرین پارسی- رئیس هیأت مدیره
» مریم خاوازی- مدیرعامل
» عاطفه رحمتی
» مرسده نادری
» فرزانه سلیمانی
» زهرا نقوی- عضو علی البدل
» فرزانه خرقانی- بازرس اصلی
» سپیده میرشانی- بازرس علی البدل

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین سال ۹۳

» شیرین پارسی- رئیس هیأت مدیره
» مریم خاوازی- مدیرعامل
» عاطفه رحمتی
» فرشته سلیمانی
» مرسده نادری
» فرزانه سلیمانی- عضو علی البدل
» زهرا نقوی- عضو علی البدل
» بهنوش باختری- بازرس اصلی
» فرزانه خرقانی- بازرس علی البدل