هیت مدیره در دهه اول

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین سال ۸۹

» آزاده داننده- رئیس هیئت مدیره
» بنفشه صدیق- مدیرعامل
» مریم اسلامی
» عفت رئیسی سرحدی
» شبنم بهرامی شبستری
» حاجیه فکوریان- عضو علی البدل
» مرضیه ابراهیمی- عضو علی البدل
» بهنوش باختری- بازرس اصلی
» آسیه علی نژاد- بازرس علی البدل

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین قبل از سال ۸۸

» فیروزه رضا زاده صابر، رئیس هیأت مدیره
» ماهرخ فلاحی
» سیده فاطمه مقیمی، مدیر عامل
» مهری جوادزاده
» بنفشه صدیق
» فرشته سلیمانی- عضو علی البدل
» شیرین پارسی- عضو علی البدل
» فخرالسادات محتشمی پور- بازرس اصلی
» فریبا مهدیون- بازرس علی البدل

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین سال ۹۱

» آزاده داننده- رئیس هیأت مدیره
» عفت رئیسی سرحدی
» مریم خاوازی
» بنفشه صدیق- مدیرعامل
» راما هوشمند وزیری
» مریم اسلامی- عضو علی البدل
» شبنم بهرامی شبستری- عضو علی البدل
» صائبه سلوکی- بازرس اصلی
» عاطفه رحمتی- بازرس علی البدل
.

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین سال ۹۰

» آزاده داننده- رئیس هیئت مدیره
» بنفشه صدیق- مدیرعامل
» مریم اسلامی
» عفت رئیسی سرحدی
» شبنم بهرامی شبستری
» حاجیه فکوریان- عضو علی البدل
» مرضیه ابراهیمی- عضو علی البدل
» فاطمه فیروزی- بازرس اصلی
» فرشته محمودی- بازرس علی البدل

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین سال ۹۲

» آزاده داننده- رئیس هیأت مدیره
» عفت رئیسی سرحدی
» مریم خاوازی
» بنفشه صدیق- مدیرعامل
» راما هوشمند وزیری
» مریم اسلامی- عضو علی البدل
» شبنم بهرامی شبستری- عضو علی البدل
» صائبه سلوکی- بازرس اصلی
» زهرا نقوی- بازرس علی البدل