ماموریت

۱- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء
۲- جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها
۳- برنامه ریزی برای تأمین نیازها، توسعه و گسترش فعالیتها
۴- کوشش در ارتقای ظرفیت تولید، با بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت
۵- کوشش درجهت هماهنگی در آموزش و تأمین نیروی انسانی موردنیاز، همکاری با وزارت کارواموراجتماعی و سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار
۶- همکاری درجهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن
۷- قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادههای رسمی در انجام وظایف و تکالیف که این دستگاه ها به کانونهای استانی انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها
۸- عضویت و ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانونهای استانی، در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور
۹- جمع آوری حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود
۱۰- همکاری با انجمن های صنفی کارگری یا کانونهای استانی و دیگر انجمن های صنفی کارفرمایی و سایر تشکل های کارفرمایی
۱۱- ارائه نظر مشورتی و حقوقی درخصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط