فراخوان ۳ – همایش ۱۲( همایش کسب و کار و کارآفرینی زنان در حوزه محیط زیست)