ساختار

اعضای هیئت موسس انجمن ملی زنان کارآفرین

مهری جوادزاده


فیروزه صابر


فخرالسادات محتشمی پور


فرشته سلیمانی


فرحناز مظفری


ماهرخ فلاحی