جلسه مشترک کارگروه صنعت و تجارت با انجمن wie

پیام های کارآفرینان
مهر ۱۶, ۱۳۹۶
برنامه روز جهانی زنان روستایی
مهر ۱۸, ۱۳۹۶

جلسه مشترک کارگروه صنعت و تجارت با انجمن wie

نمایندگان کارگروه صنعت و تجارت در راستای اهداف انجمن وگسترش شبکه سازی و توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دختر، روز یکشنبه ۱۶ مهر ماه اولین جلسه خود با wie (کمیته زنان در مهندسی انجمن IEEE ) را در محل انجمن برگزار نمود.
aaaaa414141
در این جلسه پس از معرفی و ارائه گزارش از فعالیتهای انجام گرفته در انجمن زنان کارآفرین و کمیته wie، طرفین بر لزوم برقراری ارتباط به منظور حل نیازهای نوین حوزه کسب و کار برای دختران با توجه به توانمندیهای زنان صاحب کسب و کار تاکید داشته و موارد متعددی به عنوان زمینه های همکاری مشترک مطرح کردند.
در جمع بندی مقرر گردید که تیم ۴ یا ۵ نفره ای از جمع حاضر در جلساتی با موضوعات تخصصی و مشخص تهیه و تدوین پروتکل همکاری مشترک و تعریف پروژه ای مبتنی بر نیازها و توانمندی های طرفین را پیگیری کنند.