تقاضای عضویت

 • مشخصات متقاضی عضویت

 • مشخصات شرکت متقاضی

 • مدارک

 • Accepted file types: jpg, png, pdf, gif.
 • Accepted file types: jpg, png, pdf, gif.
 • Accepted file types: jpg, png, pdf, gif.
 • Accepted file types: jpg, png, pdf, gif.
 • Accepted file types: jpg, png, pdf, gif.
  • رعایت کامل اساسنامه و آیین نامه ها، مصوبات مجامع عمومی، تصمیمات هیأت مدیره
  • مشارکت در کمیته های تخصصی انجمن
  • پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه