اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش مشتری ۱۴و ۱۵ شهریور