کمیته آموزش

گروه آموزش، پژوهش و مشاوره انجمن زنان مدیر کارآفرین در راستای مأموریت اهداف اصلی انجمن تشکیل شده است و فعالیت آن در زمینه نیازسنجی آموزشی و مشاوره ای زنان کارآفرین، برگزاری سمینارهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و ارائه کیس های کارآفرینی زنان، گردآوری و انتشار تجارب زنان کارآفرین با هدف مستندسازی تجارب کارآفرینی زنان و مشاوره به اعضای انجمن و افراد علاقمند به ورود به عرصه کارآفرینی می باشد.
این گروه از دو زیرگروه آموزش، پژوهش و گروه مشاوره تشکیل شده است.
بهار سال ۹۰ گروه آموزش، پژوهش و مشاوره:
۱- برقراری ارتباط با موسسات غیردولتی کارآفرینی جهت هم افزایی در ترویج فرهنگ کارآفرینی
۲- برنامه ریزی سمینارهای آموزشی بصورت فصلی و با توجه به نتایج نظرسنجی پایان سال ۸۹
۳- برنامه ریزی کارگاه پژوهشی «بررسی اثرات متقابل مدیریت خانواده و کسب و کار زنان کارآفرین و راهکارهای برقراری تناسب بین آنها» در نیمه اول سال ۹۰
۴- برنامه ریزی جهت ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های حقوقی، مالیاتی، بیمه ای …. به اعضای انجمن
۵- ارتباط با مراکز کارآفرینی دانشگاه ها به منظور انتقال تجارب زنان کارآفرین به دانشجویان
۶- بررسی وضعیت مشارکت اعضا و علل عدم فعال بودن برخی از اعضا